Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Zápis dětí do první třídy

pro školní rok 2018/2019 se uskuteční

ve středu dne 4. dubna 2018 od 13:30 do 16:00 hodin

v učebnách I.,II.A, II.B a IV.A třídy Základní školy v Božicích

 

(Zákon č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění :

(3)  Povinná školní  docházka začíná  počátkem školního roku, který následuje  po  dni,  kdy  dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce  června  příslušného  školního  roku,  může  být přijato k plnění povinné  školní  docházky  již  v  tomto  školním roce, je-li přiměřeně tělesně  i  duševně  vyspělé  a  požádá-li  o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou  přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince

k  plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření  školského  poradenského  zařízení,  podmínkou přijetí dítěte narozeného  od  ledna  do konce června doporučující vyjádření školského poradenského  zařízení  a  odborného  lékaře,  kterou  k žádosti přiloží

zákonný zástupce.

 Rodiče si přinesou s sebou : občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný dotazník, žádost o přijetí a přezůvky

(Zákon č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění :

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince

k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží

zákonný zástupce.

Rodiče si přinesou s sebou :

občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný dotazník, žádost o přijetí a přezůvky.